cambionombrevehiculo política privacitat - Cambionombrevehiculo

Colegiado

ARA TAMBÉ ONLINE

español cambio nombre vehiculo
español cambio nombre vehiculo
Vaya al Contenido
cambionombrevehiculo.es
 
 
 
 
 
FORMULARI DE CONTACTE
L'informem que les dades que ens enviï a través d'aquest formulari electrònic seran incorporades als sistemes d'informació de PINASER CONSULTORIA SL. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per respondre a la seva sol·licitud. En indicar les seves dades, i d'acord amb el que estableix l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, vostè dóna el seu consentiment inequívoc a PINASER CONSULTORIA SL, perquè procedeix, en compliment de les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, al tractament de les dades personals facilitades. No obstant això, en qualsevol moment podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, a través de l'adreça: PINASER CONSULTORIA SL Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona o correu electrònic: info@cambionombrevehiculo.net.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
A l'efecte del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, PINASER CONSULTORIA SL amb NIF B6688583 informa a l'Usuari que les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-los informació sobre la nostra empresa que els pugui ser del seu interès.

Enviament i enregistrament de dades personals
L'enviament de dades personals és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per PINASER CONSULTORIA SL. Així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades fa que sigui impossible subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.
Quan les dades personals de caràcter personal s'obtinguin del afectat a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres casos expressament establerts per la llei o quan ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà complir amb el deure d'informació establert en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, facilitant almenys al responsable del tractament la següent informació bàsica:
a) La identitat del responsable del tractament i del seu representant, si escau.
b) La finalitat del tractament.
c) La forma en què la persona interessada pugui exercir els drets establerts en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679.
No obstant això, els controladors o processadors  del tractament o, si escau, els seus representants hauran de mantenir el registre de les activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que l'empresa o organització ocupi menys de 250 persones, excepte que el tractament que realitzi pugui suposar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals a què es refereix l'article 9(1) o dades personals relatives a condemnes penals i delictes a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679.
Finalment, l'article 5.1(f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir les garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, davant la pèrdua de dades personals, destrucció o danys accidentals. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives orientades a garantir la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han implementat (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.
L'Usuari que enviï la informació a PINASER CONSULTORIA SLU és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerar PINASER CONSULTORIA SLU de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.
L'usuari garanteix i respon, en tot cas, a l'exactitud, validesa i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades. L'Usuari es compromet a facilitar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
PINASER CONSULTORIA SLU no es responsabilitza de la veracitat de la informació que no sigui pròpia i de la qual s'indiqui una altra font, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat pels hipotètics danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús d'aquesta informació. PINASER CONSULTORIA SLU està exempta de responsabilitat pels danys o danys que pugui patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per PINASER CONSULTORIA SLU sempre que prové de fonts externes a PINASER CONSULTORIA SLU.
 
Cessió de dades a tercers
PINASER CONSULTORIA SLU no transferirà dades personals a tercers. No obstant això, en cas de ser transferit a qualsevol tercer, el consentiment exprés de la persona interessada es donaria a un tercer en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679.
Retenció de dades
En qualsevol cas, el temps d'emmagatzematge serà l'indispensable, havent de mantenir com a mínim:
 • 4 anys: Llei d'infraccions i sancions en l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, adquisicions, pèrdues, cotització, pagament de salaris...); Arts. 66 i Dret General Tributari (llibres comptables...)
 • 5 anys: Art. Codi Civil 1964 (accions personals sense termini especial).
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres comptables, factures...)
 • 10 anys: 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 
Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició
Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant correu postal en PINASER CONSULTORIA SLU Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona o correu electrònic: info@cambionombrevehiculo.es juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en el cas "PROTECCIÓ DE DADES". Acceptació i consentiment
L'Usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les seves per PINASER CONSULTORIA SLU, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades De Caràcter Personal.
 
Canvis en aquesta política de privacitat.
PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a la nova legislació o jurisprudència, així com a les pràctiques del sector. En aquests casos, PINASER CONSULTORIA SLU anunciarà en aquesta pàgina els canvis realitzats raonablement abans de la seva implementació.
 
*ReCAPTCHA
Utilitzem el servei reCAPTCHA de Google Inc. (Google, ara en endavant) per protegir les dades enviades a través dels formularis a les pàgines dels nostres usuaris. Aquest servei diferencia les dades enviades per persones de missatges automatitzats i implica la transmissió de l'adreça IP i altres dades requerides per Google per a l'ús del servei reCAPTCHA. A aquest efecte, les dades seran transmeses a Google per ser utilitzades. L'adreça IP serà xifrada per  Google en els estats membres de la Unió Europea, així com en els estats associats a l'espai econòmic europeu. Només en alguns casos excepcionals, les adreces IP es transmetran al servidor de Google als Estats Units per a l'encriptació. En nom del titular d'aquest lloc web, Google utilitzarà aquesta informació per avaluar l'ús que els usuaris utilitzin del servei. L'adreça IP transmesa per reCAPTCHA es mantindrà separada d'altres dades de Google. La política de privadesa de Google és vàlida per a aquestes dades. Tots els detalls sobre la política de privadesa de Google es poden llegir al https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Mitjançant l'ús del servei reCAPTCHA, l'usuari consent el tractament de les dades que li posa a la seva disposició Google en el formulari i les finalitats indicades anteriorment.
 
POLÍTICA PRIVACITAT XARXES SOCIALS
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE), PINASER CONSULTORIA SLU informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a facebook i twitter Xarxes Socials amb la finalitat principal de donar a la publicitat dels seus productes i serveis.
DADES PINASER CONSULTORIA SLU NIF: B66885583
Adreça: Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 - Barcelona Telèfon: 938 829 845
Correu electrònic: info@cambionombrevehiculo.es
Lloc web: www.cambionombrevehiculo.es
L'usuari té un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit incorporar-se a la pàgina creada per PINASER CONSULTORIA SLU, mostrant així interès per la informació que es publica a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina web, vostè ens proporciona el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil.
L'usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
PINASER CONSULTORIA SLU té accés i tracta aquesta informació pública de l'usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s'utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social. No s'incorporen a cap fitxer.
Pel que fa als drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, que té i que podran exercir-se amb PINASER CONSULTORIA SLU, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, ha de tenir en compte els següents matisos:
*Accés: Es definirà per la funcionalitat de la Xarxa Social i la possibilitat d'accedir a la informació dels perfils d'usuari.
*Rectificació: Només es pot satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control de PINASER CONSULTORIA SLU, per exemple, eliminar els comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s'ha d'exercir davant la Xarxa Social.
*Cancel·lació i/o oposició: Com en el cas anterior, només es pot satisfer en relació amb aquesta informació que estigui sota el control de PINASER CONSULTORIA SLU, per exemple, ja no s'incorpori al perfil.
*Portabilitat: es proporciona la possibilitat de transmetre les dades d'un controlador a un altre, de manera que l'interessat tindrà dret a transmetre les seves dades personals directament quan sigui tècnicament possible.
*Limitació: Es tracta d'una mesura de precaució que redueix el tractament de les dades personals a l'emmagatzematge.
Els casos en què l'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades són taxatius per la norma i són:
 • Quan l'interessat desafiï l'exactitud de les dades personals, durant un període que permeti al responsable del tractament verificar l'exactitud de les mateixes.
 • Quan el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de dades personals i sol·licituds en canvi la limitació del seu ús.
 • Quan el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals a l'efecte del tractament, sinó que l'interessat les necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan l'interessat s'hagi oposat al tractament exercint el seu dret d'oposició, comprovant si prevalen les raons legítimes del responsable del tractament sobre les de l'interessat.
PINASER CONSULTORIA SLU realitzarà les següents accions:
 • Accés a la informació pública des de la
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquesta informació ja publicada a la pàgina de PINASER CONSULTORIA SLU.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que s'enviaran al perfil de l'usuari.
L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, suprimir els continguts que ja no els interessin i restringir amb els quals comparteixi les seves connexions, per fer-ho haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.
 
Publicacions
L'usuari, un cop adherit a la pàgina de PINASER CONSULTORIA SLU, podrà publicar en aquests últims comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tot cas, ha de ser titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Queda expressament prohibida qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que vulnerin o siguin propensos a violar la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, vulnerin o vulnerin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret d'eliminar immediatament els continguts, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.
PINASER CONSULTORIA SLU no es fa responsable dels continguts publicats lliurement per un usuari.
L'usuari ha de tenir en compte que els seus missatges seran coneguts per altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per PINASER CONSULTORIA SLU, sinó que romandran a la Xarxa Social.
 
Concursos i promocions
PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret de celebrar concursos i promocions, en els quals l'usuari es va unir a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d'elles, quan s'utilitzi la plataforma de xarxes socials a aquest efecte, es publicaran en ella. Sempre complint amb la LSSI-CE i qualsevol altra normativa que s'hi apliqui.
La Xarxa Social no patrocina, avala ni gestiona, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat
PINASER CONSULTORIA SLU utilitzarà la Xarxa Social per anunciar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per dur a terme accions de prospecció comercial directa, sempre ho serà, complint amb els requisits legals del Reglament (UE) 2016/679 i l'LSSI-CE.
La publicitat no es considerarà recomanar a altres usuaris la pàgina de PINASER CONSULTORIA SLU perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
A continuació es mostra un enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
Facebook, https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter, https://twitter.com/privacy
 
 

AVÍS LEGAL
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) es detallen les dades identificativa de l'empresa:
Nom de l'empresa
Raó social: PINASER CONSULTORIA SLU NIF: B66885583
Adreça: Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 - Barcelona
Telèfon de contacte: 938 829 845
Correu electrònic: info@cambionombrevehiculo.es

Finalitat del lloc web
La finalitat d'aquest lloc web és donar resposta a les seves consultes i sol·licituds.
Aquest avís legal (d'ara endavant, denominat "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.cambionombrevehiculo.es

Legislació
A tots els efectes les relacions entre PINASER CONSULTORIA SLU amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, estan subjectes a la legislació i jurisdicció espanyola.
 
Ús i accés de l'usuari
L'Usuari és informat, i accepta, que l'accés a aquest lloc web no implica, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb PINASER CONSULTORIA SLU o qualsevol de les seves delegacions.
 
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual dels continguts de les pàgines web, el seu disseny gràfic i els seus codis són propietat de PINASER CONSULTORIA SLU i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb els continguts de les seves pàgines web o fins i tot citant les fonts, excepte el consentiment per escrit de PINASER CONSULTORIA SLU.
 
Contingut web i enllaços (enllaços)
PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en els seus llocs web i fins i tot pot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a determinats usuaris.
PINASER CONSULTORIA SLU no es fa responsable de la informació continguda en llocs web de tercers als que es pugui accedir mitjançant enllaços o enllaços des de qualsevol lloc web propietat de PINASER CONSULTORIA SLU. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de PINASER CONSULTORIA SLU té una finalitat merament informatiu i en cap cas implica suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.
 

POLÍTICA DE COOKIES.
PINASER CONSULTORIA SLU, a través d'aquest document, conté la seva Política de Recollida i Tractament de Cookies, en compliment de l'article 22.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Les cookies s'emmagatzemen a l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar el lloc web de www.cambionombrevehiculo.es, amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a les mateixes, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de PINASER CONSULTORIA SLU, també s'utilitzarà la informació recollida amb cookies per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que PINASER CONSULTORIA SLU posa a disposició per a la gestió dels serveis.
Aquesta Política de Cookies s'aplicarà a aquells usuaris que visitin voluntàriament els llocs web de PINASER CONSULTORIA SLU, emplenin formularis de recollida de dades, accedeixin a les eines que PINASER CONSULTORIA SLU posa a disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzar qualsevol altre servei present al lloc web que impliqui la comunicació de dades a PINASER CONSULTORIA SLU, o l'accés a les dades de PINASER CONSULTORIA SLU per a la prestació dels seus serveis.
PINASER CONSULTORIA SLU informa els usuaris dels seus llocs web, l'existència de cookies i posa a la seva disposició aquesta Política amb la finalitat d'informar-los sobre l'ús i l'objecte dels mateixos. El fet de continuar navegant per les seves pàgines implica el coneixement i acceptació d'aquesta Política per part d'aquests usuaris.
PINASER CONSULTORIA SLU utilitza els següents tipus de cookies:
Classificades segons la seva titularitat:
 *Cookies pròpies: enviades i gestionades directament per PINASER CONSULTORIA SLU.
 *Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer fora de PINASER CONSULTORIA SLU, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de PINASER CONSULTORIA SLU.
Classificat segons la seva finalitat:
 *Cookies tècniques i/o de personalització: facilitar la navegació identificant la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, així com configurar a mida les opcions disponibles. Permeten la prestació del servei sol·licitat prèviament per l'usuari.
 *Cookies d'anàlisi i/o publicitat: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i, en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei oferts per PINASER CONSULTORIA SLU (principalment, Google Analytics*), així com gestionar els espais publicitaris inclosos en el lloc web visitat per l'usuari. Recull dades de forma anònima amb la finalitat d'obtenir perfils de navegació dels usuaris.
Classificats segons la seva durada:
 *Cookies de sessió: recollir i emmagatzemar les dades mentre l'usuari accedeix al lloc web.
 *Cookies persistents: recollir i emmagatzemar les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual s'han utilitzat.
 
El temps de retenció de cookies dependrà del tipus en qüestió i serà sempre el mínim necessari per complir amb la seva finalitat.
En qualsevol cas, l'usuari pot configurar el seu navegador, de manera que desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet que no desitgi rebre aquestes cookies no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de PINASER CONSULTORIA SLU encara que l'ús d'alguns serveis pot ser limitat. Si, un cop s'hagi atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, haurà estat eliminada, s' haurà eliminat les cookies emmagatzemades a l'ordinador de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.
La manera de configurar els diferents navegadors per exercir les accions indicades en els paràgrafs anteriors, pot consultar:
 Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies#ie=ie-10
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
  Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
  Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
  Opera: https://help.opera.com/es/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
  
*Ampliació de Google Analytics
Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei d'analítica web proporcionat per Google, Inc. (Google, ara en endavant). Google Analytics utilitza les anomenades "cookies", fitxers de text que s'instal·len al vostre ordinador i que permet analitzar el comportament dels usuaris a Internet. La informació generada per la cookie sobre l'ús que l'usuari fa del lloc web sol ser transmesa i emmagatzemada en els servidors de Google als Estats Units. Si l'opció ANÒNIMA IP està habilitada al lloc web, l'adreça IP no apareixerà completa dins dels països de la Unió Europea o en els altres països que ho han acordat dins de l'espai econòmic de la Unió Europea. Només excepcionalment es transmetrà l'adreça IP completa a un servidor de Google als Estats Units i un cop allà s'escurçarà. Només amb l'autorització de l'usuari de la pàgina, Google utilitzarà aquesta informació amb la finalitat d'avaluar el comportament de l'usuari al lloc web, generar informes sobre les activitats del lloc web i oferir al titular dels serveis de la pàgina relacionats amb l'ús web i d'Internet. L'adreça IP transmesa pel vostre navegador en el marc de Google Analytics no s'associarà amb altres dades de Google. L'usuari pot impedir l'emmagatzematge de cookies establint el navegador en conseqüència perquè no s'emmagatzemin cookies. Aquesta configuració pot afectar tota la funcionalitat del lloc web. Amb l'ús d'aquest lloc web, l'usuari es compromet al tractament de les dades per part de Google de la manera esmentada. Així mateix, l'usuari pot impedir el registre de les dades generades per les cookies i les relacionades amb l'ús del lloc web (inclosa l'adreça IP), així com el tractament de les quals mitjançant la descàrrega i instal·lació del següent plugin del navegador disponible a traves d’aquest enllaç: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Obteniu més informació sobre els termes i condicions d'ús i la política de privadesa de les Condicions d'ús de Google Analytics o de les Condicions Generals de Google Analytics. Tingueu en compte que en aquesta pàgina el codi de Google Analytics inclou l'etiqueta "gat._anonymizeIp();", que garanteix la recopilació d'adreces IP de forma anònima (màscara IP).
 
NEWSLETTER
"D'acord amb la normativa vigent protecció de dades de caràcter personal, l'informem que el correu electrònic que ens hagi facilitat serà tractat adequadament sota la responsabilitat de PINASER CONSULTORIA SLU amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de subscripció i poder enviar-li periòdicament la nostra Newsletter.
Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirada del consentiment prestat. Per a això pot enviar un e-mail a: info@cambionombrevehiculo.es
Fins que no ens indiqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, va fer la seva sol·licitud de subscripció, tenim el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d'acord amb les finalitats esmentades.
Així mateix, l'informem que pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció a la Newsletter, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es
La confirmació de subscripció implica l'acceptació d'aquesta clàusula."
 
CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Aquesta pàgina www.cambionombrevehiculo.es propietat de PINASER CONSULTORIA SLU amb CIF B66885583 i domicili fiscal a Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona.
Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre PINASER CONSULTORIA SLU i l'usuari o client, d'acord amb les disposicions legals, en particular la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de Condicions Generals de Contractació, Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, Llei 7/1996, de 15 de gener, de gestió del comerç minorista, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol. , Serveis de la Societat de la Informació i Serveis de Comerç Electrònic.
PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran obligatòries durant el temps que es publiquin al lloc web i fins que siguin modificades vàlidament per les posteriors. No obstant això, PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació en preferència a les aquestes Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i formes oportunes.
L'objectiu del lloc web és comercial.
La durada del contracte estarà vinculada a l'extinció del servei contractat sense perjudici del dret de desistiment.
També pot subscriure's a la newsletter per rebre ofertes de les relatives als nostres serveis o informació general que puguin ser del seu interès.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, comprendre i acceptar les condicions d'ús i les presents condicions generals de contractació. Així mateix, declara ser major d'edat i tenir la capacitat legal i de qualitat necessàries per accedir i contractar les pàgines web de PINASER CONSULTORIA SLU.
Per adquirir els nostres serveis, pots anar a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.
És imprescindible que et registris com a usuari del lloc web per fer la compra en línia. Pot accedir a l'apartat corresponent per a la inscripció a la pròpia pàgina web. D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, PINASER CONSULTORIA SLU informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra seran tractades sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tractar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar les actuacions posteriors que se'n desencaan.
Així mateix, PINASER CONSULTORIA SLU informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se per escrit a l'adreça Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona o per correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es.
Fins que no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per poder mantenir la relació entre les parts.
Durant el procés de compra has d'identificar-te amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè és responsable de tractar de forma confidencial i responsable la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no poder assignar-les a una altra. Podeu canviar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat tindrà accés a un historial dels seus serveis contractats, això és només un apartat de consulta, però la seva gestió està permesa, i l'usuari pot eliminar aquells registres que consideri que no és necessari visualitzar.
Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui una adreça de correu electrònica vàlida. Si no rep confirmació en el termini de 24 hores des de la finalització del servei, pot posar-se en contacte amb PINASER CONSULTORIA SLU al 938 829 845 o per correu info@cambionombrevehiculo.es.
Tots els continguts del lloc web són en castellà.
Abans de la prestació del servei el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.
Un cop prestat el servei, el client rebrà la factura corresponent. Característiques, oferta i validesa dels serveis.
Els serveis oferts a la nostra botiga online detallen les característiques essencials de les mateixa.En cas d'oferta d'un servei, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu de l'oferta i la validesa del mateix.
En compliment de la normativa vigent PINASER CONSULTORIA SLU ofereix informació sobre tots els seus serveis, les seves característiques i preus. No obstant això, PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret de retirar, reposar o modificar els serveis oferts a través de la seva pàgina web, simplement canviant el contingut de les mateixes. D'aquesta manera, els serveis oferts en tot moment pel lloc web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas.
A més, la companyia tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

Garanties
Tots els serveis oferts a la pàgina web estan garantits per al tipus de servei, i el temps i el mètode de prestació dels serveis que ha sol·licitat.
PINASER CONSULTORIA SLU disposa d'un servei d'atenció al client, al telèfon 938 829 845 o per correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es on es pot dirigir a la corresponent reclamació en cas d'inconformitat.
 
Preus
Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
Si s'escau aplicar algun altre impost, s'indicaria. Àmbit territorial de la prestació de serveis PINASER CONSULTORIA SLU només realitza serveis a la Península. Formes de pagar i executar el servei
El client podrà pagar l'import del seu servei optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra has d'indicar la teva elecció:
 - Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les transaccions relacionades amb la transmissió de dades personals o bancàries es duen a terme mitjançant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) estàndard. Tota la informació que ens transmets viatja xifrada a través de la xarxa.
A més, les dades de la targeta de crèdit s'introdueixen directament a la pàgina bancària, en el TPV (Terminal de Punt de Venda Del Banc) i no estan introduïdes ni registrades en cap servidor DE PINASER CONSULTORIA SLU.
En el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD sempre se't sol·licitaran les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat i un Codi de Validació que coincideixi amb els últims 3 dígits del número imprès en cursiva a la part posterior de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint així més garanties sobre la seguretat de l'operació.
Aquesta forma de pagament només és vàlida al web.
Quan l'import d'una compra s'hagi carregat fraudulentament o incorrectament mitjançant un número de targeta de pagament, el titular pot requerir la cancel·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament sobre els comptes del proveïdor i del titular es farà el més aviat possible.
No obstant això, si la compra hagués estat realitzada pel titular de la targeta i el requisit de devolució no fos conseqüència de l'exercici del dret de desistiment o resolució i, per tant, hagués requerit indegudament la cancel·lació del càrrec corresponent, el titular de la targeta quedarà obligat contra PINASER CONSULTORIA SLU en indemnització pels danys i perjudicis causats com a conseqüència d'aquesta cancel·lació.
 - Transferència bancària
En seleccionar la transferència bancària rebràs la confirmació per correu electrònic amb les dades bancàries de PINASER CONSULTORIA SLU.
És molt important que en fer la transferència s'indiqui en el cas el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i fer la transferència dins dels 3 dies següents a la data de confirmació per validar-la.
Si ho desitja, pot enviar-nos un comprovant de la transferència al correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es. Però, en qualsevol cas, la validació del servei no es considerarà efectiva fins que el nostre departament de gestió no té confirmació bancària de la transferència.
Recorda que el pagament s'ha de fer en EUROS i que totes les comissions de canvi i bancàries possibles estan en el teu propi risc.
En el cas de les transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que a l'hora d'ordenar la transferència sempre informeu el vostre banc perquè s'encarregui de les comissions en origen, les comissions bancàries i les despeses corresponents a la vostra entitat. En cas contrari, PINASER CONSULTORIA SLU podrà paralitzar el servei contractat en no rebre l'import total del mateix.
Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.
PINASER CONSULTORIA SLU es compromet a realitzar el servei en un màxim de 20 dies hàbils, des de l'endemà de la sol·licitud de prestació dels mateixos.
La disponibilitat dels serveis oferts per PINASER CONSULTORIA SLU pot variar en funció del servei. En cas de no execució per falta de serveis, PINASER CONSULTORIA SLU en el moment de prendre consciència d'aquesta situació ho notificarà al client, per correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies, PINASER CONSULTORIA SLU podrà donar la doble opció de: oferir al client sense increment de preu, un servei de característiques similars o de major qualitat, o excepte per causes justificades i demostrables per PINASER CONSULTORIA SLU dins d'aquest mateix període abonar les quantitats pagades pel servei cancel·lat. En el cas que PINASER CONSULTORIA SLU no efectua aquest pagament en el termini especificat, el comprador podrà reclamar que se li abona el doble de l'import degut, sense perjudici del seu dret a ser compensat.
 
Dret de desistiment, reemborsament de pagaments i reclamacions
El client disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per retirar, a partir del dia de finalització del contracte, sense penalització i sense indicació dels motius.
L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant comunicació telefònica al 938 829 845, enviant el correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es, enviant la seva carta a la nostra adreça postal Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona, o a través del formulari de desistiment.
D'acord amb l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns realitzats d'acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no poden ser retornats o poden deteriorar-se o caducar ràpidament, estan exempts de la seva retirada.
Si el client sol·licita que la prestació del servei comenci durant el període de desistiment, el client estarà obligat a abonar l'import proporcional a la part prestada del servei en el moment en què hagi comunicat la seva retirada, en relació amb el tema del contracte.
 
Devolució del pagament
La devolució de les quantitats rebudes pel client es farà mitjançant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi facilitat el contrari.
El PINASER CONSULTORIA SLU abonarà les quantitats pagades pel client en el termini de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.
En cas de retard injustificat per PINASER CONSULTORIA SLU, pel que fa a la devolució de les quantitats pagades, el client podrà reclamar el doble de les quantitats pagades, sense perjudici del dret a ser compensat pels danys soferts en excés d'aquesta quantitat.
 
Reclamació
Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de PINASER CONSULTORIA SLU es troba a Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona o per correu electrònic info@cambionombrevehiculo.es.
 
Jurisdicció
Així mateix, PINASER CONSULTORIA SLU es reserva el dret a presentar accions civils o penals que consideri oportunes per a l'ús indegut del seu lloc web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable en el territori espanyol. En cas que sorgeixi alguna controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o anar a la jurisdicció ordinària d'acord amb les normes sobre jurisdicció i jurisdicció en aquest sentit. PINASER CONSULTORIA SLU està domiciliada a Jaume I, 10 - Pineda de Mar - 08397 – Barcelona, Espanya.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo y acepto la política de protección de datos
Regreso al contenido